15 základních kat Aiki toho iai - Shoji Nishio sensei (video)

 

  IAIDO AIKIDO

1

Shóhattó Maegiri
2 Ukenagashi Ikkyó (aihanmi)
3 Ushirogiri Kaitennage
4 Zengogiri Shihonage (aihanmi)
5 Sayúgiri Shihonage (gyakuhanmi)
6 Tsukaosae Nikkyó (gyakuhanmi)
7 Tekubiosae Nikkyó (aihanmi)
8 Kawashitsuki Tsuki Sankyó
9 Tsukekomi Tsuki Kotegaeshi
10 Tsume Irimi
11 Sanbó Sankyó
12 Shiho Shómen Shihonage
13 Nukiawase Gokyó
14 Todome Yonkyó
15 Suemonogiri Suemonogiri